ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Setz-Apart Specerijen B.V., gevestigd te (9731 HH) Groningen, aan de Bieslookstraat 29, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

 

Artikel 1 – Geldigheid van deze voorwaarden

1.1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan door Setz-Apart Specerijen B.V. gevestigd te Groningen, hierna te noemen Setz, met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of vereenkomsten.

1.2) De opdrachten of bestellingen van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Eventueel ingevolge artikel 2 toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van Setz. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden van derden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Setz, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Setz bindend.

1.3) Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.4) De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

2.1) De algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden worden uitdrukkelijk van de  hand gewezen; Setz aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2) Algemene voorwaarden van derden worden slechts door Setz aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties tussen dezelfde contractspartijen zijn niet automatisch wederom die algemene voorwaarden van toepassing. Bij elke transactie afzonderlijk dient toepassing van die algemene voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk te worden  overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1) Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door Setz gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De geldigheidsduur van deze aanbiedingen bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij Setz op of bij de aanbieding een andere termijn heeft genoemd. Aanbiedingen zijn slechts rechtsgeldig indien bevoegdelijk zijdens Setz ondertekend.

3.2) Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke Setz bekend maakt, zijn voor Setz niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Setz aanbiedt. Indien bij aanbiedingen door Setz monsters worden verstrekt, dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Afwijkingen geven de opdrachtgever geen recht om de ontvangst van de producten, dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van Setz te verlangen.

3.3) Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een marge van 10% toegelaten, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen.

3.4) Indien Setz niet aan een terzake uitgebrachte vaste offerte is gebonden, behoudt Setz zich te allen tijde het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen. Setz is in dat geval gehouden opdrachtgever daarvan bericht te zenden binnen 24 uur, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van Setz binden deze laatste niet, voor zover ze door Setz niet schriftelijk zijn bevestigd danwel aanvaard. Alle ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen als werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4.2) Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging danwel aanvaarding zijdens Setz.

4.3) Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van de levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Setz schriftelijk is bevestigd danwel aanvaard. Aan oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de door de betreffende order door Setz vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4) Alle prijzen zijn netto contant, zonder korting en exclusief de ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór levering, kunnen door Setz worden doorberekend.

4.5) Bestellingen boven een netto factuurbedrag van € 150,– per levering worden franco geleverd. Bestellingen beneden dat bedrag worden niet franco geleverd, resp. wordt een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht. Verzending en vervoer van producten geschiedt altijd voor risico van de opdrachtgever.

4.6) Elke met Setz aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Setz.

Artikel 5 – Wijziging per opdracht

5.1) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de aan Setz verstrekte opdracht zijn slechts geldig, indien deze door Setz zijn geaccepteerd , danwel indien deze door Setz schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging door de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

5.2) Indien als gevolg van uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende afspraken of wijzigingen in de aan Setz verstrekte opdracht, voor Setz hogere kosten ontstaan dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

5.3) Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen binnen 24 uur na de oorspronkelijke opdracht, en schriftelijk aan Setz ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5.4)Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolge hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Setz wordt overschreden, welke termijnoverschrijding alsdan geheel voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1) Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen enz. behoudt Setz zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Openbaar maken, kopiëren en/of verveelvoudigen op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Setz.

6.2) De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen enz. blijven onvervreemdbaar eigendom van Setz en dienen op eerste verzoek van Setz onverwijld geretourneerd te worden.

6.3) Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 25.000,– Per overtreding en € 500,–Voor elke dag de overtreding voortduurt, welke boete niet voor rechtelijke matiging vatbaar is, onverminderd het recht van Setz om aanspraak te maken op verdere schadevergoedingen.

Artikel 7 – Levering

7.1) Overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 12, kan overschrijding van de levertijd nimmer aanspraak geven op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst, behoudens het bepaald in artikel 7.4.

7.2) Setz heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de producten eenmaal aan de opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.

7.3) Indien opdrachtgever weigert de producten in ontvangst te nemen is de opdrachtgever verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloeiende kosten aan Setz te vergoeden. De producten staan alsdan voor rekening en risico ter beschikking van de opdrachtgever, doch Setz zal alsdan gerechtigd zijn de producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd het recht van Setz tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. Daarenboven is Setz gerechtigd de overeenkomst op te schorten en te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 9.

7.4) Wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en opdrachtgever aan Setz schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is opdrachtgever gerechtigd, om na ommekomst van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te ontbinden, mits Setz terzake in verzuim is. Alles behoudens overmacht aan de zijde van Setz als geregeld in artikel 9. De opdrachtgever is verplicht Setz onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van zijn beroep op ontbinding. Setz is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan doordat geen of vertraagde levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 – Annulering

8.1) Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de in artikel 7.3 genoemde schade aan Setz te vergoeden. Voorts zal de opdrachtgever Setz bij wege van aanvullende schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Setz te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der producten.

8.2) Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Setz zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Retournering

9.1) Teruggave van geleverde producten kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming van Setz en op de daarbij door Setz te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 – Emballage

10.1)Opdrachtgever mag het niet voor eenmalig gebruik bestemde emballagemateriaal voor geen andere doeleinden (laten) gebruiken noch ten gebruiken aan derden afstaan, noch verkopen of op andere wijze vervreemden. Opdrachtgever is bij niet-nakoming van deze bepaling voor alle voor Setz ontstane schade aansprakelijk. Het risico van verlies of beschadiging van het emballagemateriaal wordt door opdrachtgever gedragen van het ogenblik der levering tot dat der teruglevering aan Setz. Opdrachtgever verbindt zich het emballagemateriaal zo spoedig mogelijk na levering van de goederen door Setz in goede staat aan Setz ter beschikking te stellen. Setz is gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst bedoeld emballagemateriaal bij opdrachtgever terug te halen, waartoe opdrachtgever zijn bedrijfsgebouwen ten behoeve van Setz toegankelijk zal maken. Indien terugname van bedoeld emballagemateriaal niet te realiseren is, zal opdrachtgever terzake aan Setz een schadevergoeding verschuldigd zijn op basis van de nieuwwaarde van het betrokken emballagemateriaal. Alle kosten verband houdende met het terughalen van bedoeld emballagemateriaal komen voor rekening van opdrachtgever.

10.2)Setz is gerechtigd een bedrag van statiegeld in rekening te brengen voor het voor de levering van dat product gebruikte emballagemateriaal.

10.3)Mocht er emballagemateriaal zijn beschadigd, incompleet zijn of verloren gegaan zijn, dan is de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van eventueel in rekening gebracht statiegeld.

Artikel 11 – Klachten

11.1)Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Setz hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van levering Setz wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op het indienen van klachten.

11.2)Setz dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Klachten worden door Setz niet meer in behandeling genomen wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de producten had kunnen constateren.

11.3)De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond, met dien verstande dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Setz ten aanzien van het product geldende specificaties.

11.4)Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de producten, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Setz zijn geleverd.

11.5)Indien de klacht naar het oordeel van Setz juist is, zal Setz te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan door opdrachtgever in de originele toestand. Setz is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

11.6)Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1)Setz is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door vertraagde levering, ondeugdelijkheid van geleverde producten, of anderszins, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Setz.

12.2)Setz is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten ontstaan tijdens verzending ervan, indien niet franco is geleverd.

12.3)Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van medewerkers van Setz en van derden die door of vanwege Setz te werk zijn gesteld of van wier diensten door Setz gebruik is gemaakt. De opdrachtgever is gehouden zowel Setz als de onder deze bepaling bedoelde personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

12.4)Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Setz nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de betreffende levering, terwijl de aansprakelijkheid van Setz voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door Setz afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

12.5)In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van Setz uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

12.6)Opdrachtgever vrijwaart Setz tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) de door Setz geleverde producten en/of diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld aan de zijde van Setz.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1)Totdat alle vorderingen die Setz heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten alsmede het voor de levering van de producten gebruikte emballagemateriaal voor rekening en risico van de opdrachtgever en, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Setz.

13.2)De opdrachtgever is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van Setz op deze producten pandrechten of andere zekerheidsrechten te vestigen of anderszins daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken te verrichten.

13.3)Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit een met Setz gesloten overeenkomst niet nakomt, of gerede vrees ontstaat dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, is Setz zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht is de producten alsdan op eerste afroep franco aan Setz te retourneren. Ingeval Setz een beroep doet op het eigendomsbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Setz tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

13.4)Setz heeft de hiervoor in artikel 13.3 genoemde bevoegdheid eveneens indien de opdrachtgever liquideert, een besluit neemt tot terugbetaling op aandelen, een besluit neemt tot fusie, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

13.5)De opdrachtgever is verplicht Setz terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

13.6)Mocht te eniger tijd blijken dat de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaald gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 14 – Toerekenbare tekortkoming, opschorting en ontbinding

14.1)Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toerekenbaar tekort is gekomen in de nakoming van de uit enige met Setz gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever danwel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Setz zal alsdan gerechtigd zijn de overeenkomst c.q. de overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, of de uitvoering van deze overeenkomsten op te schorten, zulks onder dat Setz tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Setz verder toekomende rechten. Setz zal gerechtigd zijn van de opdrachtgever betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Setz gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever.

14.2)Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel Setz alsook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

14.3)Als overmacht worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt of nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Setz kan worden gevergd, zoals stormschade en andere natuurrampen, overstroming, brand, of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van Setz vallen.

14.4)Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en deze keuze middels een aangetekend schrijven aan de andere partij kenbaar te maken.

14.5)Setz is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door Setz zijn gedaan voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

14.6)Setz heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

14.7)Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Setz ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 15 – Betaling

15.1)Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2)Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Setz of op een door Setz aan te wijzen rekening.

15.3)Klachten, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

15.4)Setz is te allen tijden gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan Setz verschuldigd is en/of zal zijn. Indien de opdrachtgever in gebreken blijft met het stellen van de door Setz verlangde genoegzame zekerheid, is Setz bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

15.5)Setz is te allen tijden gerechtigd om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de door Setz verlangde gehele of gedeeltelijke betalingen van de verkooprijs, is Setz bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

15.6)Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal Setz gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

15.7)Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan Setz verschuldigd bedrag – gerechtelijk danwel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Setz zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen in elk geval 15%van het te innen bedrag met een minimum van € 125,– Indien de werkelijke door Setz gemaakte buitenrechtelijke kosten meer bedragen is de opdrachtgever deze kosten aan Setz verschuldigd. Uit het enkele feit dat Setz zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

15.8)Betalingen van de opdrachtgever aan Setz strekken in de eerste plaats tot mindering van de door Setz gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daarna tot mindering van aangekweekte rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom, waarbij in het geval opdrachtgever meerdere facturen van Setz onbetaald heeft gelaten betalingen in eerste plaats strekken tot mindering van de jongste factuur.

Artikel 16 – Geschillen

16.1)Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Setz, zulks onverminderd de bevoegdheid van Setz om desgewenst de rechter van de woonplaats/-vestigingsplaats van de opdrachtgever te addiëren.

16.2)Op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.